Política de privacitat

TITULARITAT O RESPONSABILITAT DEL TRACTAMENT

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (d’ara endavant RGPD) us informem que les dades personals comunicades que les dades personals comunicades a PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A seran incorporats a una Base de Dades comunes d’informació titularitat de l’empresa PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A detallades a continuació.

PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A :
Carrer de Prat de la Riba, 183 · 25430 Juneda (Lleida)
Tel. +34 973 150 532
Correu electrònic arques@arquescarns.com

CONTACTE
Per a qualsevol assumpte relacionat amb el tractament de dades de persones físiques per part de les empreses de PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A podeu adreçar-vos a l’adreça de correu electrònic arques@arquescarns.com

DADES RECABADES, FINALITAT, LEGITIMITAT I TERMINI DE CONSERVACIÓ.
Les empreses del PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A recaptaran les següents dades aportades per l’interessat:

CONTACTE COMERCIAL: atenció de consultes i sol·licituds de contacte rebudes per qualsevol mitjà, així com el manteniment de relacions comercials relacionades amb els serveis de les empreses de PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A:

  • Dades recollides: Nom, telèfon, email i consulta.
  • Finalitat: Contestar les sol·licituds d’informació que l’interessat hagi realitzat per qualsevol mitjà sobre els productes i serveis de les empreses de PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A, i establir i mantenir relacions comercials.
  • Legitimació: En base a la prestació del consentiment a les empreses de PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A està legitimat per tractar les dades de l’interessat facilitat a través de la sol·licitud de contacte, i d’acord amb l’interès legítim per al desenvolupament i el manteniment de relacions comercials.
  • Terminis de conservació: les dades es conservaran fins al moment en què l’interessat sol·liciti la baixa o supressió de les seves dades i una vegada suprimides es conservaran per un període màxim de 6 anys a disposició l’administració pública, els jutges i els tribunals, per a l’atenció i defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.
  • PROMOCIONAL o NEWSLETTERS: la remissió d’informació, novetats, avisos, recordatoris i promocions que poguessin ser del vostre interès, relacionades amb les activitats de les empreses de PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A.
  • Dades recollides: adreça de correu electrònic, nom i cognoms.
  • Finalitat: el registre dels interessats per a la remissió d’informació, novetats i promocions, i establir i mantenir relacions comercials.
  • Legitimació: prestació del consentiment de linteressat a les empreses de PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A per a l’alta en serveis promocionals, i l’interès legítim per al desenvolupament de relacions comercials.
  • Terminis de conservació: les dades es conservaran fins al moment en què l’interessat sol·liciti la baixa o supressió de les seves dades i una vegada suprimides es conservaran per un període màxim de 6 anys a disposició l’administració pública, els jutges i els tribunals, per a l’atenció i defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.
  • CURRÍCULUM O OCUPACIÓ: enviament del Currículum a través de la web o a través de qualsevol mitjà a PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A.

 

Dades recollides: àrea professional, nom, cognoms, telèfon, e-mail, CV, carta de presentació i qualsevol altra dada personal associada al Currículum o perfil professional.

Finalitat: gestió de la candidatura de l’interessat als processos de selecció publicats oa altres llocs vacants d’acord amb el perfil professional que puguin sorgir a futur dins les activitats de les empreses de PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A.

Terminis de conservació: les dades es conservaran fins que se li adjudiqui un lloc de treball o fins que ens sol·liciti la supressió de les mateixes. Es conservaran per tant durant el temps necessari per a la finalitat del tractament, i una vegada finalitzada es podran conservar per un període de sis anys a disposició l’administració pública, els jutges i els tribunals, per a l’atenció i la defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

Legitimació: prestació del consentiment de l’interessat.

Destinataris: les dades facilitades i derivades del procés de selecció podran ser cedides a:

– Terceres empreses identificades per l’interessat per sol·licitar referències que puguin ser necessàries per a la selecció del candidat.

SERVEIS: Dades facilitades per a la prestació de serveis de qualsevol de les empreses del PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A.. Els serveis s’identificaran en el moment de la recollida de la dada i el registre.

Dades recollides: Nom Cognoms, NIF, adreça de contacte, domicili, correu electrònic, telèfon de contacte, i altres dades necessàries segons el registre sol·licitat, i que serà exclusivament necessàries per al registre als serveis de les empreses del PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A..

Finalitat: el registre dels interessats per a la prestació de serveis PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A., i establir i mantenir relacions comercials.

Legitimació: la relació jurídica o execució del servei per les empreses del PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A. per als serveis indicats i l’interès legítim per al desenvolupament de relacions comercials.

Terminis de conservació: les dades es conservaran durant el temps necessari per a la finalitat del tractament o fins al moment en què l’interessat sol·licita la baixa o supressió dels mateixos, i una vegada suprimides aquestes es podran conservar per un període de sis anys a disposició l’administració pública, jutges i tribunals, per a l’atenció i la defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

Alta i Seguiment comptes Corporatius de Xarxes Socials web: les dades personals que facilita o habilita a les xarxes socials en convertir-se en seguidor de les mateixes. Els comptes corporatius de les xarxes socials de les empreses de PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A. són els següents:

– FACEBOOK: https://www.facebook.com/arquescarns

– INSTAGRAM: https://www.instagram.com/arquescarns

Dades recollides: Nom Cognoms, NIF, adreça de contacte, domicili, correu electrònic, telèfon de contacte, i de més dades facilitades per la corresponent xarxa social.

Finalitat: seguiment xarxa social, i manteniment i desenvolupament de relacions comercials.

Legitimació: prestació del consentiment de interessat a les empreses de PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A., i conforme a linterès legítim per al desenvolupament de relacions comercials.

Terminis de conservació: les dades es conservaran durant el temps necessari per a la finalitat del tractament, i una vegada finalitzada aquesta es podran conservar per un període de sis anys a disposició l’administració pública, jutges i tribunals, per a l’atenció i la defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

CLIENTS/PROVEÏDORS:Dades personals professionals facilitades per Clients/Proveïdors per a la prestació de serveis i gestió de la relació jurídica o contractual per part de les empreses de PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A.:

Dades recollides: Nom Cognoms, DNI, adreça professional de contacte, correu electrònic, telèfon professional de contacte.

Finalitat: la gestió de la relació contractual del servei.

Legitimació: la relació jurídica o contractual existent necessària per a la prestació del servei.

Terminis de conservació: les dades es conservaran durant el temps necessari per a la finalitat del tractament o supressió dels mateixos, i una vegada finalitzada o suprimida es podran conservar per un període de sis anys a disposició ladministració pública, jutges i tribunals, per a la atenció i defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

CONTROL D’ACCÉS I SEGURETAT: Dades recollides per càmeres de Videovigilància o facilitats per al control d’accés als edificis per aquelles empreses del GRUP VALL COMPANYS que compten amb càmeres de videovigilància:

Dades recollides: Nom Cognoms, DNI, i imatges.

Finalitat: controlar l’accés i la gestió de la seguretat interna de les instal·lacions de PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A. i qualsevol de les empreses del PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A.

Legitimació: interès legítim a garantir la seguretat a les instal·lacions per part del seu titular, cosa que justifica el registre de dades al control d’accés, i que les imatges siguin captades necessàriament en accedir a aquestes instal·lacions

Terminis de conservació: Les dades seran conservades durant un període màxim d’un mes, llevat que calgui conservar-les durant més temps perquè és convenient per aclarir alguna infracció o fet il·lícit detectat.

L’interessat coneix i expressament accepta que l’acceptació d’alguna de les finalitats anteriorment indicades suposa la incorporació de les vostres dades a les Bases de Dades comunes de les empreses de PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A, i la cessió de les vostres dades de caràcter personal a les empreses que, a cada moment, s’informin a la web www.vallcompanys.es, podent ser utilitzats per totes elles amb les finalitats anteriorment indicades. Aquesta cessió es produeix amb les mateixes finalitats de tractament, les mateixes categories de dades, el mateix termini de conservació, i un exercici similar de drets similar al que es descriu en aquest document. Podrà oposar-se en qualsevol moment a aquesta cessió per correu postal a l’adreça postal indicada de PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A o via correu electrònic a l’adreça arques@arquescarns.com.

Excepte les cessions indicades anteriorment no es preveu la cessió o comunicació de dades a tercers, excepte les prestacions de serveis de tercers com a encarregats de tractament amb què PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A ha signat els corresponents contractes d’Encarregat de Tractament i verificat que aquests reuneixen les garanties suficients per aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, de manera que el tractament es realitza d’acord amb els requisits del RGPD garantint la protecció dels drets de l’interessat.

EXERCICI DE DRETS
L’interessat té reconeguts els seus drets a accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les dades responsabilitat de les empreses del PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A. Mentre hi hagi la finalitat del tractament de dades o no hagi suprimit expressament les seves dades personals de la nostra Bases i Dades comunes, seguirem tractant les seves dades ja que són necessàries per al tractament i continua interessat a formar-ne part. En qualsevol moment l’interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant la remissió d’una comunicació postal a PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A al domicili més amunt indicat o via correu electrònic a l’adreça arques@arquescarns.com, adjuntant un document que n’acrediti la identitat i indicant expressament el dret que voleu exercitar.

L’interessat està emparat pel dret a retirar el consentiment per al tractament per les empreses del PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A. Així mateix, us assisteix el dret a dirigir les vostres reclamacions derivades del tractament de les vostres dades de caràcter personal davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)

MESURES DE SEGURETAT TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES

PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

DADES FACILITADES
Les dades que se sol·licitin als diferents formularis de la Pàgina Web o facilitades per l’interessat per un altre mitjà són les estrictament necessàries per atendre la seva sol·licitud, les quals l’interessat comunica voluntàriament. La negativa a proporcionar les dades qualificades com a obligatòries suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei per a les quals eren sol·licitades. Per tal de mantenir les vostres dades personals actualitzades, ha d’informar-nos de qualsevol canvi que es produeixi respecte d’ells, en cas contrari, no responem de la seva veracitat. Igualment, en els supòsits en què es faciliti dades de tercers, linteressat es compromet a informar-los del contingut de la present política de privadesa.

L’interessat es compromet a comunicar el més aviat possible a facilitar a les empreses del PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A qualsevol modificació i rectificació de les seves dades de caràcter personal als efectes que la informació continguda als Registres d’Activitat de les empreses del PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A estiguin en tot moment actualitzada.

En base a l’interès legítim de PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A les dades personals de l’interessat podran ser utilitzades per a l’establiment o manteniment de relacions comercials per qualsevol via inclosa la via electrònica per informar-lo sobre productes i serveis oferts per aquestes últimes, podent en qualsevol moment oposar-se a aquest tractament amb finalitat comercial mitjançant la remissió d’una comunicació postal a l’adreça indicada més amunt, o via correu electrònic a l’adreça arques@arquescarns.com.